มาตรฐานทางจริยธรรมและบรรณาธิการของ AFP

เครือข่ายนักข่าวตรวจสอบข้อเท็จจริงและบรรณาธิการของ AFP ซึ่งกระจายอยู่ที่โลกปฏิบัติตามมาตรฐานแบบแผนในการตีพิมพ์การตรวจสอบข้อเท็จจริงของ AFP (AFP Fact-Checking Stylebook) แนวปฏิบัติที่ดีและมาตรฐานทางบรรณาธิการของ AFP (Editorial Standards and Best Practices) และกฎบัตรแห่ง AFP (Charter)

AFP มีสถานะพิเศษภายใต้กฎหมายฝรั่งเศสซึ่งห้ามมิให้องค์กร ไม่ว่าภายใต้เงื่อนไขใดก็ตาม ได้รับอิทธิพลจากผลประโยชน์ทางพาณิชย์ ทางการเมือง หรือทางอุมดการณ์ ที่อาจบั่นทอนความถูกต้องหรือวัตุประสงค์ของข้อมูลที่หน่วยงานนำเสนอ

แบบแผนในการตีพิมพ์การตรวจสอบข้อเท็จจริงของ AFP

แบบแผนนี้แจกแจงภารกิจของเราในฐานะผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งรวมถึงการให้ความสำคัญสูงสุดกับคำกล่าวอ้างที่อาจเป็นภัย การยึดอยู่บนหลักการรายงานข้อเท็จจริงที่เป็นกลาง และให้ความสำคัญกับความถูกต้อง

แบบแผนนี้ชี้แจงรายละเอียดวิธีการเลือกคำกล่าวอ้างเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง การเลือกแหล่งอ้างอิง และการเขียน เราสร้างความตระหนักถึงอันตรายจากอคติในการเลือกรับข้อมูลเพื่อยืนยันความเชื่อของตัวเอง และตอกย้ำหน้าที่ที่เราต้องใส่ใจกับผู้คนที่อยู่ในกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงของเรา

คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบคำกล่าวและเขียนถึงการตรวจสอบข้อเท็จจริงของเราได้ที่ี่

แนวปฏิบัติที่ดีและมาตรฐานทางบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการตรวจสอบข้อเท็จจริงของ AFP ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีและมาตรฐานทางบรรณาธิการของสำนักข่าว ซึ่งบรรยายหลักการในเชิงบรรณาธิการ และตอกย้ำความสำคัญของการยึดมั่นอยู่บนความถูกต้อง ความเป็นธรรม และการดำเนินงานที่เป็นกลาง

หลักการ 10 ข้อ ที่เป็นเสมือนเสาหลักในนโยบายของเราได้รับการแจกแจงไว้ด้านล่าง ความล้มเหลวในการเคารพหลักการเหล่านี้สามารถนำไปสู่การลงโทษ:

  1. นักข่าว AFP ต้องนำเสนอข้อเท็จจริง ข่าวสารที่ยุติธรรมและเป็นกลาง มั้งยังต้องแก้ไขข้อผิดพลาดอย่างรวดเร็วและโปร่งใส
  2. นักข่าว AFP ต้องสื่อสารอย่างเป็นอิสระ ปราศจากอคติ ความละเอียง หรืออิทธิพลภายนอก พวกเขาไม่อาจถูกบังคับให้ปฏิบัติงานที่ขัดกับมโนธรรมของตัวเอง
  3. นักข่าว AFP ต้องปกป้องความลับของแหล่งข่าว และต้องไม่ทำให้พวกเขาตกอยู่ในอันตรายไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตาม
  4. นักข่าว AFP ต้องเคารพในหลักสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์
  5. นักข่าว AFP มีหน้าที่ให้การสืบหาความจริง ไม่เพียงรายงานข้อมูลที่ถูกนำเสนอต่อพวกเขาเท่านั้น พวกเขาต้องท้าทายแหล่งข่าวและตั้งคำถามกับข้อเท็จจริง
  6. นักข่าวโทรทัศน์และช่างภาพข่าวของ AFP ต้องไม่ตกแต่งรูปหรือวิดีโอ และต้องไม่โน้มน้ามหรือจัดฉากสิ่งที่รายงาน ผู้เขียนข่าวต้องไม่ดัดแปลงคำพูด
  7. นักข่าว AFP ต้องระบุแหล่งที่มาของข้อมูลอย่างโปร่งใสและไม่ลอกเลียนผลงานผู้อื่น พวกเขาต้องไม่ตีพิมพ์รายงานที่ผ่านการตรวจสอบจากแหล่งข่าว
  8. นักข่าว AFP ต้องระลึกถึงอารมณ์และความรู้สึกของเหยื่อหรือญาติเสมอ เพื่อหลีกเลี่ยงการล่วงล้ำพื้นที่ส่วนตัวขณะที่พวกเขากำลังเศร้าโศก พวกเขาต้องใส่ใจอย่างมากเมื่อสัมภาษณ์หรือถ่ายภาพเด็ก และหากเป็นไปได้ ต้องรับอนุญาตจากผู้ปกครองก่อน
  9. นักข่าว AFP ต้องระบุตัวตนตามตำแหน่งของพวกเขา พวกเขาต้องไม่หลบเลี่ยงการระบุตัวตน ยกเว้นในกรณีพิเศษซึ่งต้องได้รับการอนุญาตจากทีมผู้บริหารข่าวแล้ว
  10. นักข่าว AFP ต้องไม่ใช้ข้อมูลที่พวกเขาได้รับมาเพื่อผลประโยชน์ส่วนบุคคล หรือใช้ตำแหน่งของพวกเขาเพื่อกำไรทางการเงิน พวกเขาไม่ได้ต้องไม่จ่ายเงินให้แหล่งข่าว

นโยบายแนวปฏิบัติที่ดีและมาตรฐานทางบรรณาธิการยังแจกจแงกลุ่มบรรทัดฐานเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับวิธีปฏิบัติเพื่อรักษามาตรฐานการรายงานข่าวที่เป็นกลางและไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดหนึ่ง อาทิ การเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจส่งอิทธิพลต่องาน เพื่อทำให้มั่นใจว่า ผลประโยชน์ กิจกรรม และคำพูดของบุคคลภายนอกจะไม่ขัดกับผลประโยน์และชื่อเสียงเรื่องความเป็นกลางของ AFP เรายังมีข้อบังคับที่เข้มงวดในการไม่รับการต้อนรับหรือของขวัญจากแหล่งข่าว คุณสามารถอ่านเนื้อหาฉบับเต็มที่เกี่ยวข้องกับแนวทางปฏิบัติของพนักงานในส่วนที่ 4 ของเอกสารนโยบาย

กฏบัตร

กฏบัตรแห่ง AFP คงไว้ซึ่งหลักการทางจริยธรรมเพื่อเป็นแนวทางการทำงานให้กับ AFP อันเป็นสำนักข่าวที่มีทั้งความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรม ซึ่งเรามีเป้าหมายในการนำเสนอการรายงานข่าวระดับโลกที่มีความถูกต้อง เป็นกลาง และไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

กฎบัตรนี้กำหนดแนวทางปฏิบัติให้่เราต้องสืบหาและนำเสนอความจริง และเพื่อพูดคุยกับบุคคลที่มีความเป็นอิสระจากอิทธฺพลทางการเมือง ทางพาณิชย์ หรือทางอุดมการณ์ คำมั่นสัญญาต่อความถูกต้องและความเที่ยงธรรมคือหัวใจของข้อบังคับก่อตั้งของสำนักข่าว AFP

กฏบัตรฉบับนี้ยังระบุถึงคำมั่นสัญญาที่ AFP จะสนับสนุนเสรีภาพในการแสดงออกและสิทธิของนักข่าว การปฏิเสธการเลือกปฏิบัติที่ขึ้นอยู่กับเชื้อชาติ เพศ สัญชาติ ศาสนา รสนิยมทางเพศ หรือปัจจัยอื่น ๆ

ความร่วมมือกับชุมชุนตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อการรักษามาตรฐาน

นอกเหนือจากการกำหนดนโยบายขชองสำนักข่าวเพื่อรักษามาตรฐานทางจริยธรรมและบรรณาธิการ AFP ยังเป็นหนี่งในผู้นำในการพัฒนา European Fact-Checking Standards Network ซึ่งสร้างระเบียบพื้นฐานสำหรับองค์กรอิสระเพื่อการตรวจสอบข้อเท็จจริงในทวีปยุโรป

ระเบียบพื้นฐานแห่งยุโรปนี้ตั้งอยู่บนความตั้งมั่นต่อความโปร่งใส ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด และความเป็นเลิศทางวารสารศาสตร์เพื่อต้อสู้กับข้อมูลบิดเบือน หากคุณเชื่อว่า AFP ละเมิดต่อมาตรฐานนี้ คุณสามารถแจ้งไปได้ที่ EFCSN ี่นี่

AFP ยังได้ลงนามในระเบียบแห่งหลักการของโครงข่ายต้องสอบข้อเท็จจริงสากล ซึ่งมีความตั้งมั่นบนการไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดและความยุติธรรม ความโปร่งใสของแหล่งข่าว ความโปร่งใสของเงินทุนและองค์กร ความโปร่งใสของวิธีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและนโยบายแก้ไขข้อผิดพลาดที่ซื่อสัตย์และเปิดกว้าง หากคุณเชื่อว่า AFP ไม่เคารพต่อระเบียยแห่งหลักการดังกล่าว คุณสามารถแจ้งต่อ IFCN โดยตรง ที่นี่

AFP เป็นหุ้นส่วนสนับสนุนต่อ Journalism Trust Initiative โครงการสาดกลเพื่อสนับสนุนการรายงานข่าวที่น่าเชื่อถือ ซึ่งมีองค์กรนักข่าวไร้พรมแดนเป็นผู้บริหารจัดการ